دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیروس   آقانجفی

پست الکترونیکی : s-aghanajafi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیرگروه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید (ارشد)

سیروس آقانجفی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^